Folkehelseprosjektet Helsefremmende miljø på sosiale medier

Bergen kommune ledet i 2019- 2022 et innovativt prosjekt om ungdoms liv på sosiale medier! Prosjektet er en del av det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunene.

Logo

Prosjektet “Helsefremmende miljø på sosiale medier” var et innovasjonsprosjekt med mål om å øke samfunnets kunnskap om ungdom og sosiale medier. Prosjektet var en del av kommunens arbeid i Program for folkehelsearbeid i kommunen og ble gjennomføres i samarbeid med blant annet Vestland fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og Høgskolen på Vestlandet.

I tillegg til finansieringen gjennom program for folkehelsearbeid, ble prosjektet tildelt 0,5 mil. fra Regionale forskningsfond Vestlandet (RFF Vest) for å gjøre et kunnskapsgrunnlag. Funnene i denne oversiktsartikkelen var at den tidligere forskningen på sammenhengen mellom bruk av sosiale medier hadde et overveiende fokus på å identifisere potensielle negative «effekter» på psykisk helse. Videre var fokuset hovedsakelig på mengde bruk av sosiale medier, uten at man tok høyde for hva man faktisk gjør på sosiale medier. 

Sosiale medier som en ny arena for helsefremmende arbeid

Utgangspunktet for prosjektet var ubalansen mellom den utstrakte bruken av sosiale medier blant ungdom og mangelen på kunnskap om hvordan denne bruken påvirker deres helse, trivsel og livsverden. I samarbeid med ungdom fikk vi en bedre forståelse av hvordan de har det på sosiale medier, hvordan bruken påvirker deres hverdag, og om det er noe vi som samfunn kan gjøre for at denne hverdagen skal bli enda bedre. Prosjektet var også opptatt av å undersøke hvilken rolle sosiale medier spiller i skolens arbeid for et bedre læringsmiljø, fordi skolen og sosiale medier er arenaer som kan tenkes å ha stor påvirkning på hverandre.

Prosjektet tok utgangspunkt i sosiale medier som en arena for helsefremmende arbeid som i liten grad er benyttet tidligere. Målet var å utvikle nye tiltak som inkluderer sosiale medier i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i videregående skole. Med utgangspunkt i sosiale medier som ungdommenes nærmiljø, utviklet prosjektet et nærmiljøtiltak i samarbeid med elever og lærere - på denne måten blir sosiale medier verken en utfordring som skal løses, eller et verktøy for kommunenes helsetjenester, men en felles arena der både ungdom, skolene og kommunen skal skape et mest mulig helsefremmende miljø.

Prosessen fra situasjonsanalyse til utprøving av tiltak skjedde i tett samarbeid med ungdom selv. Tiltaket tar utgangspunkt i det nyeste vi har av kunnskap på feltet, og tilnærmingen følger de nyeste anbefalinger for tiltaksutvikling og blir evaluert i perioden 2022-2025 av Folkehelseinstituttet. Tiltaket ble utviklet i brytningen mellom etablert kunnskap om forebyggende tiltak og ny forskning.

Prosjektet skulle svare ut følgende:

  • Hvordan kan sosiale medier være en arena der ungdom, skolene og kommunen sammen skaper et mest mulig helsefremmende miljø?
  • Hvordan kan skolene jobbe aktivt med sosiale medier som en del av læringsmiljøet?
  • Hvordan engasjere ungdom til å påvirke sitt eget nærmiljø på sosiale medier?

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye tiltak for helsefremmende miljø på sosiale medier blant ungdom i videregående skole.

Bredt samarbeid

Prosjektet er organisert under Vestland fylkeskommune sin forvaltning av program for folkehelsearbeid i kommunene. Bergen kommune, ved byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester, var prosjekteier og ledet prosjektet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Opplæringsavdelingen i Vestland fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og Høgskolen på Vestlandet var samarbeidspartnere.

Treårig prosjekt

Prosjektet samarbeidet tett med to prosjektskoler; Amalie Skram vgs og Arna vgs. Ved disse skolene gjennomførte prosjektet fokusgruppeintervju av både elever og ansatte. Folkehelseinstituttet utarbeidet en spørreundersøkelse hvor første runde ble gjennomført ved alle videregående skoler i Bergen høsten 2020, og andre runde ble gjennomført høsten 2021. Resultatene fra undersøkelsene ble kunnskapsgrunnlag for work- shops der ungdom og tilsette i skole sammen utviklet tiltak. Tiltaket blir prøvd ut i perioden 2023-2025 og evalueres i samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet.

Forskningsmidler knyttet til prosjektet

Fra Forskningsrådet fikk prosjektet i 2021 kr 11,4 millioner for å belyse sammenhengene mellom aktivitet på sosiale medier og psykisk helse og trivsel . Dette inkluderer blant annet bruk av spørreundersøkelsesdata og evaluering av tiltaket i prosjektet.

Fra Stiftelsen DAM i samarbeid med rådet for psykisk helse, mottok prosjektet ca kr 2,7 millioner til en forsker/Post Doc som skal utnytte data fra innovasjonsprosjektet.

Ungdom som ressurs

Ungdommene selv var en stor ressursgruppe i prosjektet. Ungdommene ble rekruttert fra Ungdomsrådet 2019 og deltok i alle prosesser i prosjektet fra 2019-2022.  Bergen er opptatt av medvirkning og deltagelse  slik at ungdom selv skal bidra i utforming av tiltak som omhandler ungdoms liv. Dette prosjektet ble et godt eksempel på dette.

«Sosiale medier er i større eller mindre grad veldig viktig for unge. Det blir en slags «andre verden» vi lever i; hvor vi blir kjent med nye, holder kontakten, blir inspirert, skal prestere og «overleve» i. Derfor er det viktig at vi vet mer om det! Og det er viktig at også ungdom, på en god måte, får innsikt i dette.» (Ungdom 16 år).